بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس

بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مستقل اعتبارات هزينه|30017203|lzn
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي و حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و حساب مس را مشاهده می نمایید.

تقل اعتبارات هزينه

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ......

حساب مستقل اعتبارات هزينه ...

حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي

شرح عمليات حسابداري :

1 هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائي××

2 پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :

تخصيص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3 هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداري ××

4 پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

درخواست وجه ××

5 با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :

حساب تضمينات ××

طرف حساب تضمينات ××

6 هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

7 پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :

كنترل قرار دادها ××

طرف حساب كنترل قراردادها ××

8 هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :

تنخواه گردان پرداخت ××

پيش پرداخت سالجاري ××

علي الحساب سالجاري ××

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

9 تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :

تامين اعتبار ××

ذخيره تامين اعتبار ××

10 هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :

حساب موجودي جنسي كالا ××

بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××

11 هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :

پيش پرداخت موجودي جنسي ××

موجودي جنسي كالا ××

12 پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .

دارائي ثابت ××

موجودي جنسي و كالا ××

13 در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :

دستگاه اجرائي ××

دارائي ثابت ××

14 در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :

الف) ثبت افتتاحيه :

دارائي ثابت ××

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

ب) ثبت حذفي :

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

دارائي ثابت ××

نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .

15 هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )

دارائي ثابت ××

حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××

16 هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××

17 هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

دارائي ثابت ××

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××

دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××

18 هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .

حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .

نكته :

چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .

ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .

الف)

دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××

پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××

پيش پرداخت سالجاري ××

علي الحساب سالجاري ××

تعهدات پرداختي ××

ب)

ذخيره تامين اعتبار ××

تامين اعتبار ××

ج)

طرف حساب كنترل قرار دادها ××

حساب كنترل قراردادها ××